جدول زمانبندی کلاسها

برنامه هفتگی

بهنام صالحی
(دف)
بهنام ماهپار
(پیانو)
فرهود بیگلربیگی
(فلوت)
مظفر شفیعی
(آواز)
زیدالله طلوعی
(تار و سه تار)
شنبه
امیر غلامی
(آواز)
صدرالدین طاهری
(گیتار)
شیده فاضلی
(پیانو)
محمدرضا اتابکی
(ویولن)
(موسیقی کودک)زیدالله طلوعی
(تار و سه تار)
یکشنبه
داریوش پیرنیاکان
(تار و سه تار)
جمشید عندلیبی
(نی)
سردار سرمست
(پیانو)
بهناز ذاکری
(سنتور)
امیر غلامی
(آواز)
حمیدرضا نوربخش
(آواز)
دوشنبه
آرش فرهنگفر
(تنبک)
محمود میرزایی
(پیانو- سلفژ-آواز)
احسان فرامرزیپور
(گیتار)

زیدالله طلوعی
(تار و سه تار)
سه شنبه
عارف طلوعی
(تار و سه تار)
مهدی شهسوار
(آواز)
مهرآذین کاراندیش
(سلفژ)
مهرداد ناصحی
(کمانچه)
چهارشنبه