دوره فشرده مبانی تئوريک موسيقی، محمود میرزایی

دوره فشرده مبانی تئوريک موسيقی، محمود میرزایی

این دوره برای کلیه هنرجویان علاقمند به یادگیری کلاسیک موسیقی برای آهنگسازی یا شرکت در کنکور طراحی شده و توسط آقای محمود میرزایی تدریس می شود

سرفصل مباحث

دوره اول

– ويژگی ھای چھارگانه صدا – خطوط حامل، کليدھا و مکان قرار گيری نت ھا – خطوط کمکی – آشنايی عملی مقدماتی با اصوات موسيقی – خواندن جمعی نمونه ھايی متشکل از الگو ھای نتی ساده – نحوه نگارش زمان نت ھا (ارزش ھای زمانی) – سکوت ھا – قاعده نت ھای نقطه دار – خط اتحاد – تاپلت ھا (بخش نخست)- ضرب و ميزان – اعداد در ميزان نما (کسر ميزان) – نام نت ھا در پيانو – پرده و نيم پرده – علائم عرضی – گام و مد – ماژور و مينور (بخش نخست) – فواصل و انواع نام آنھا – تزئينات و علائم تکميلی (بخش نخست) – ديناميک (شدت صدا) – گروه ھای صدای انسانی

دوره دوم

– موج صدا و خصوصياتی که می تواند حمل نمايد – نت ھا در کليد فا و دو – تاپلت ھا (بخش دوم) – ميزان ھای ساده، ترکيبی و لنگ – نيم پرده دياتنيک و کروماتيک – نت دياتنيک و کروماتيک – آنھارمونيک ھا – فواصل و ارتباط آنھا با گام ھا – آنھارمونيک فاصله – معکوس فاصله – گام، دايره پنجم ھا و سرکليدھا – محدوده تاثير علائم عرضی و ترکيبی بر روی نت ھا – انواع مينورھا – تزئينات و علائم تکميلی (بخش دوم) – سرعت و حالات بيانی

دوره سوم

– تاريخ شکل گيری علائم نگارشی موسيقی – آکوردھا: ترياد – آکورد ھای ماژور، مينور، کاسته و افزوده – معکوس آکوردھا – آکوردھای ھفتم، نھم، يازدھم و سيزدھم – نمايان ھای ثانوی – تريادھای نامتعارف – آکوردھای کواتال، کوئینتال و خوشه ای – آکوردھای مرکب – آکوردھای بی قاعده – مد ھای کليسايی – گام ھای کولی – گام ھای پنج، شش، ھشت و دوازده نتی – نظام رياضی حاکم بر نت ھا، دوبل نت ھا و آکوردھا – فواصل ملوديک و ھارمونيک – ديسونانس و کنسونانس از منظر فيزيک صوت – گروه ھای صدای انسانی (بخش دوم) – آشنايی با دستگاه ھای موسيقی ايرانی – آشنايی با نام و صدای سازھا