کارگاه مبانی علوم اعصاب در آموزش موسیقی

کارگاه مبانی علوم اعصاب در آموزش موسیقی

 

070719_SM_Neuroscience-Music-Ed-1024x512

کارگاه مبانی علوم اعصاب در آموزش موسیقی

در این کارگاه سعی میشود مبانی و دید کلی راجع به علوم اعصاب و یافته های جدید در این خصوص ارائه شود و برخی کاربردها و تزهای شناختی در خصوص یادگیری موسیقی و روش های اثر گذاریِ آموزش روی مغز ارائه شود

آشنایی با علوم اعصاب – نوروساینس

نوروسایِنس یا علومِ اعصاب ، عرصه‌ی جدید از علمِ معاصر است که حدود ۲۵٪ از تولید محتوای علمی را درجهان به خود اختصاص داده است، جذابیت این علم از یک سو ، بابِت تلاش برای شناخِت پیچیده ترین قطعه‌ی کیهان، یعنی مغزاست واز یکسوی دیگراین است که، این شناخت توسط خوِداین قطعه ،یعنی مغز،صورت میگیرد. 
اثِر این دانش را در حوزه‌ی شناخت فردی و کیهانی نمی توان انکار کرد، و می توان گفت که آینده‌ی پیشرفت بشر وابسته به این حوزه از علم اسِت

باتوجه به سرعت پیشرفت در عرصه‌ی علوم اعصاب و مغز، شناخِت بشر در ۱۰ سال گذشته بی نظیر بوده است و اطلاعاتی که دانشمندان در این سالهای اخیر کسب کرده اند ، بسیاری از باورها و دانش های قدیمی را در عرصه‌ی عملکرد ذهن، نقض کرده است، به نوعی می توان گفت اگر کسی مبانی این دانش را نداند در مطالعه‌ی مقا لات جدید، به اخبار دسِت اول دسترسی نخواهد داشت و در جریان پیشرفت های شناختی بشر در عرصه مغز و علوم اعصاب قرار نخواهد گرفت

جایگاه نوروسایِنس در علم

باتوجه به دستاورد های جدید در این عرصه ، بسیاری ازِتزهای روانشناسی و روانپزشکی کلاسیک در مورد عملکرد ذهن نقض شده است و برای کسانی که دغدغه‌ی شناخِت ذهن را دارند ، این دانش به منزلهی زباِن گفتگوی دانشمندان در عرضه‌ی ذهن است. 
امروزه کسانی که به این دانش دسترسی دارند ، می توانند از تکنیکهای منحصر به فرد آن برای تمرکز، خودکاوی، یافتنِریشهی هیجانات و عواطف و علل احساسات، استفاده کنند و خطاهای شناختی انسان را در سطحِ سلول، درک کنند.و در سطح فرا تر از درون انسان نیز، کمک می کند که شناخت انسان از جامعه ، دلایل رفتارهای انسانهای

دیگر، روش های اثرگذاری بر ذهن انسانها و همینطور جایگاه تفکرات فردی در جهان را درک کند.
همینطور کاربرد این دانش در بخش های مختلف تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی فردی بسیار واضح است.به همین دلیل این شاخه از علم برای اکثر مردم کابرد خواهد داشت و به ادارکِ عمیقتر از خود و جهاِن پیراموِن خود کمک می کند.
دانستن عملکرِد مغز، ابزاری است برای تصمیمگیری های کلان و بادوام در زندگی، که امروزه تعیین کنندهی موفقیت افراد در جامعه است.

 سرفصلهای دوره

– مبانی آناتومی مغز

– سطوح اثر گذاری محرک های بیرونی روی مغز

– آشنایی با عملکرد های مناطق مختلف مغزی

– مبانی الکتروفیزیولوژی نورون‌ها با رویکرد شناختی

– آشنایی با مبانی مفهوم یادگیری در نوروساینس

– آشنایی با انواع نورون‌های مغز انسان با رویکرد شناختی

–  مفهوم شکل‌پذیری و تطبیق پذیری در نورون‌های انسان

– نحوه ترجمه فرکانس ‌های صوتی در مغز و بازه‌های موثر

– مبنای اولویت بندی بر اساس فیزیولوژی مغز در یادگیری

– آشنایی با لایه‌های مختلف مغز و عملکرد شناختی آنها

– جایگاه موسیقی واثر گذاری آن روی هیجانات

– آشنایی با برخی از انواع اسکن های مغزی و مبانی امواج مغز

 

mr-.-katouzi

حامد کاتوزی

عضو انجمن علوم اعصاب ایران

دارای گواهینامه Medical Neuroscience از دانشگاه DUKE امریکا

کارشناس NeuroMarketing از CBS دانمارک

دارای مدرک دوره‌ی نوروساینس از آزمایشگاه نقشه برداری مغز – دانشگاه شهید بهشتی

دارای گواهینامه تصویر برداری اپتوژنتیک از مغز – دانشگاه شهید بهشتی

دارای گواهینامه نوروفیدبک تخصصی از انجمن نوروسایکولوژی ایران

پژوهشگر فلسفه ذهن و دانش آموخته در موسسه پژوهشی حکمت و  فلسفه  ایران