محمدرضا اتابکی

Atabaki

دارنده لیسانس موسیقی و فوق دیپلم در رشته موسیقی – دراماتیک و تجسمی  در سال ۱۳۵۷ - 

دارای مجوز تدریس موسیقی در سال۱۳۵۴ از وزارت فرهنگ و هنر -

هنرآموز موسیقی آموزشگاه و دبیرستان ها از سال ۱۳۴۰ - 

نوازنده ارکسرهای فرهنگ و هنر ۱۳۵۰-۱۳۵۴ - 
هنر آموز دانشسرا و تربیت معلم -

مسئول ساختمان شماره ۲ انیستیتو هنری -

کارشناس خدمات هنر ( موسیقی – دراماتیک و تجسمی ) در دفتر پژوهش امور هنری و نمونه سازی -

کارشناس مسئول کتاب درسی هنر - 
مدرس موسیقی دوره های تربیت مدرس در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه ابوریحان - 
تدریس در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی - 
معاون مرکز سرود و آهنگهای انقلابی در سال های ۱۳۶۴-۱۳۶۶ -

عامل ومجری اولین و دومین جشنواره موسیقی فجر در وزارت فرهنگ و ارشاد - 
ناظر صدور مجوز نوازندگان موسیقی - 
یازده سال معاون هنرستان موسیقی با حفظ سمت کارشناسی هنر - 
کارشناس تحقیق و برنامه ریزی موسیقی در مرکز گسترش آموزش های هنری - 
مدرس ویولن در آموزشگاه امین در سال های ۱۳۴۲-۱۳۴۴ -