هم آوایی کودکان

Dresden Choirboys at Advent Singing

کُر، آواز جمعی کودکان چاووش

برای پیدا کردن دوست هیچ فرصتی بهتر از زمان خواندن آوازجمعی نیست. هرمان هسه

صدای انسان ماندگارترین و قدیمیترین سازیاست که از ابتدای تمدن بشری تا امروز همواره انسان را درغمها و شادیها، مراسم مذهبی، جشنها و زندگی روزمره همراهی کرده است. در فرهنگهای کهن آوازخوانی در گروههای بزرگ رواج بسیار داشته است که برای نمونه می توان به آواز تکبخشی و یا آوازهای چندبخشی اشاره کرد. ازاینروخاستگاه کرال یا آواز جمعی (چندصدایی) را می توان موسیقی سنتی دانست

درگروه کُر کودکان چاووش تلاش میکنیم به هر هنرجوی علاقهمند با هر میزان استعداد و توانایی در موسیقی خوشآمد بگوییم. بهعلاوه سعی ما بر این است که به یاری روشهای نوین آموزشی و با رویکردی غیرمستقیم، فضایی خلاقانه و مهیج برای کودکان فراهم کنیم تا تکنیکها و تمرینات ابتدایی تنفس را بیاموزند، اصول اولیه صداسازی، تربیت شنیداری و مهارتهای پایهای خوانندگی را در قالب بازیهای متنوع تجربه کنند، با ملودیها و ترانههای مختلف از زبانها و فرهنگهای گوناگون آشنا شوند و مهمتر از همه با کمک یکدیگر از آواز جمعی و اجرای گروهی لذت ببریم

جاییکه کودکان میخوانند بهشت آغاز میشود.” کورت پالن

 این دوره روزهای شنبه تشکیل می شود و مخصوص علاقمندان۶ تا ۱۶ سال می باشد. جهت رزرو می توانید با شماره ۸۸۷۳۶۶۶۷ تماس بگیرید