افتتاح مجدد آموزشگاه چاووش، سال ۱۳۷۶

Eftetahiye1

Eftetahiye 3

Eftetahiye 2