دوره های هنر درمانی، موسیقی درمانی

poster el okkkk

دوره دوم موسیقی درمانی آقای زاده محمدی فروردین۹۴ برگزار می شود.